Algemene voorwaarden

 1. Dienstverlening
  1. U bent gehouden om een tijdige en correcte levering door Pauls innovatiebureau mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren en veranderingen in de verstrekte gegevens onverwijld door te geven.
  2. Pauls innovatiebureau behoudt zich het recht voor (de specificaties van) haar dienstverlening op elk gewenst moment aan te passen. U zult hiervan in ieder geval binnen 1 maand op de hoogte worden gebracht.
  3. De logfiles en administratie van Pauls innovatiebureau leveren volledig bewijs op van de stellingen van Pauls innovatiebureau, behoudens tegenbewijs van uw zijde.
  4. U staat ervoor in dat u bevoegd bent om een dienst van Pauls innovatiebureau af te nemen en dat door u verstrekte informatie compleet, waarheidsgetrouw en juist is.
 2. Aansprakelijkheid
  1. Pauls innovatiebureau verricht haar diensten naar beste inzicht en vermogen. Pauls innovatiebureau geeft voor haar diensten en systemen geen garanties voor minimumsnelheden, ononderbroken functioneren, betrouwbaar- of bereikbaarheid. Pauls innovatiebureau is nooit aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit storingen of wijzigingen in de telecommunicatie en/of datatransportsystemen van derden.
  2. Pauls innovatiebureau is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade bestaande uit:
   1. materiële schade aan zaken;
   2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; of
   3. redelijke kosten ter vaststelling van directe schade en aansprakelijkheid.
  3. Aansprakelijkheid voor schade die niet bestaat uit directe schade is uitgesloten.
  4. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Pauls innovatiebureau in het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat, is de aansprakelijkheid van Pauls innovatiebureau beperkt tot het bedrag dat in de 3 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, daadwerkelijk door u aan Pauls innovatiebureau is betaald en bedraagt maximaal 1.000 euro.
  5. Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, indien niet binnen 14 dagen nadat u bekend bent geworden met de schade een rechtsvordering daartoe door of namens u is ingesteld.
  6. Voornoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval sprake is van opzet of grove nalatigheid van Pauls innovatiebureau.
 3. Garanties en vrijwaring
  1. U garandeert dat uw gebruik van de diensten van Pauls innovatiebureau geen inbreuk maakt op rechten van derden of rechtsregels.
  2. U vrijwaart Pauls innovatiebureau voor claims van derden die verband houden met uw gebruik van diensten en/of licenties van Pauls innovatiebureau en/of derden.
 4. Prijzen en Offertes
  1. Genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  2. Voor de gevolgen van typefouten in prijsopgaven en offertes wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  3. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 5. Betaling
  1. De betalingstermijn voor facturen van Pauls innovatiebureau is 30 dagen.
  2. Bij afwijking van de betalingstermijn zal de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden.
  3. Pauls innovatiebureau mag de prijzen voor haar dienstverlening aan u jaarlijks verhogen. Pauls innovatiebureau is tevens gerechtigd prijzen te verhogen indien zich een verhoging van haar kosten voordoet. Pauls innovatiebureau meldt prijsverhogingen uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de ingang ervan.
  4. Pauls innovatiebureau kan aanvullende betalingsvoorwaarden in een offerte plaatsen.
 6. Opschorting
  1. Pauls innovatiebureau is gerechtigd om onmiddellijk de levering van diensten op te schorten indien:
   1. u een factuur, inclusief rente, niet binnen 30 dagen na ontvangst van de aanmaning alsnog hebt voldaan;
   2. u met uw gebruik van diensten, betaald of onbetaald, het Pauls innovatiebureau netwerk in gevaar brengt; of
   3. Pauls innovatiebureau kennis neemt van een mogelijke onrechtmatige daad of van mogelijk strafbaar gedrag van u of uw klanten of in geval van de uitvoering van de Notice & Takedown-procedure.
 7. Downtime
  1. ‘Downtime’ is een onderbreking van het Pauls innovatiebureau-netwerk met algehele onbereikbaarheid van de diensten tot gevolg.
  2. Indien u Downtime constateert, dient u direct contact op te nemen met Pauls innovatiebureau. Pauls innovatiebureau spant zich ervoor in u zo goed mogelijk over de Downtime te informeren en de Downtime zo snel mogelijk te beëindigen.
  3. Pauls innovatiebureau spant zich ervoor in diensten te allen tijde beschikbaarheid te maken. Pauls innovatiebureau geeft geen garantie voor de beschikbaarheid van diensten, tenzij anders overeengekomen.
  4. Pauls innovatiebureau is gerechtigd de dienst te vervangen door een vergelijkbare dienst.
  5. U hebt slechts recht op compensatie indien de onmogelijkheid tot het herstellen van Downtime niet is veroorzaakt door uw eigen doen of nalaten. U hebt daarnaast geen recht op aanvullende schadevergoeding.
 8. Overmacht
  1. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaronder in de wet wordt verstaan, onder andere begrepen: onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen, brand, tekortkomingen van toeleveranciers van Pauls innovatiebureau, storingen in verbinding met internet, licentieweigering, (distributed) denial of service aanvallen en storingen in hardware of (telecommunicatie) netwerken.
  2. Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien de overmachtssituatie ten minste 30 dagen of langer voortduurt, geen der partijen is gehouden tot vergoeding van enige schade ter zake van die opzegging.
 9. Onderhoud
  1. Pauls innovatiebureau heeft het recht de diensten te onderbreken voor onderhoudswerkzaamheden. Deze onderbrekingen kwalificeren niet als Downtime.
  2. Indien Pauls innovatiebureau verwacht dat onderhoud de dienstverlening negatief zal beïnvloeden, spant zij zich ervoor in om:
   1. u hiervan voorafgaand op de hoogte stellen, indien mogelijk 7 dagen voorafgaand aan het onderhoud; en
   2. voor zover mogelijk het onderhoud te laten plaatsvinden tussen 23:00 en 5:00 uur.
 10. Intellectueel eigendom
  1. Deze Overeenkomst draagt geen intellectueel eigendom van Pauls innovatiebureau of derden over van Pauls innovatiebureau aan u, en alle rechten op, aanspraken op en belangen in dit eigendom blijven (met betrekking tot de partijen) uitsluitend berusten bij Pauls innovatiebureau.
  2. Andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo’s die worden gebruikt in samenhang met onze dienstverlening, kunnen handelsmerken van derden zijn.
  3. Het gebruik van diensten van Pauls innovatiebureau geeft u niet het recht of de toestemming om handelsmerken van Pauls innovatiebureau of derden te reproduceren of op andere manieren te gebruiken.
  4. Alle producten, software en kennis die Pauls innovatiebureau ontwikkeld in samenwerking met - of in opdracht voor u – blijft eigendom van Pauls innovatiebureau tenzij anders overeengekomen.
 11. Omgang met informatie
  1. Beide partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Beide partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.
 12. Annuleringsvoorwaarden
  1. Een annulering is pas definitief als deze door Pauls innovatiebureau per email of telefoon bevestigd is. U bent daarbij verantwoordelijk om Pauls innovatiebureau tijdig te informeren.
  2. Pauls innovatiebureau kan aanvullende annuleringsvoorwaarden in een offerte plaatsen.
 13. Duur en einde van de overeenkomst
  1. Deze overeenkomst is bij het leveren van een workshop, advies- of pilottraject, service of applicatie met vaste looptijd gedurende de gehele looptijd van toepassing, tenzij anders overeen gekomen.
  2. De overeenkomst voor dienstverlening middels eigen producten van Pauls innovatiebureau kent een duur van één maand, tenzij op de offerte anders is aangegeven. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. U kunt de overeenkomst minimaal 1 maand voor de verlengdatum opzeggen. Na deze initiële periode is de overeenkomst per maand opzegbaar.
  3. Opzegging van de overeenkomst geschiedt uitsluitend schriftelijk of per email.
  4. Beide partijen kunnen de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer:
   1. het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd of uitgesproken;
   2. de andere partij surséance van betaling aanvraagt of dat hem dit wordt verleend; of
   3. de andere partij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest.
  5. Gefactureerde bedragen voor reeds door Pauls innovatiebureau geleverde diensten worden bij ontbinding direct opeisbaar.
 14. Overige bepalingen
  1. Pauls innovatiebureau mag deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Om zeker te zijn welke versie ten tijde van het tekenen van een contract actief is zal deze worden meegestuurd met het contract als pdf.
  2. Indien een limiet geldt voor uw gebruik van de diensten van Pauls innovatiebureau, kan Pauls innovatiebureau kosten in rekening brengen voor het overschrijden van deze limiet.
  3. Pauls innovatiebureau is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde partij.
  4. Pauls innovatiebureau kan voor de uitvoering van haar diensten derden inschakelen, met dien verstande dat Pauls innovatiebureau verantwoordelijk blijft voor de uitvoering daarvan.
  5. Pauls innovatiebureau neemt geen kennis van informatie die door u op onze systemen wordt geplaatst, tenzij dit voor een goede uitvoering van onze dienstverlening vereist is.
  6. Indien één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig of onverbindend worden verklaard blijven overige bepalingen onverminderd geldig. Partijen spannen zich in om een nieuwe, geldige bepaling van vergelijkbare strekking overeen te komen.
  7. Voor enkele diensten kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn of is het sluiten van een (losse) overeenkomst vereist. Pauls innovatiebureau zal u hiervan indien van toepassing op de hoogte stellen.
  8. Op de (rechts)verhouding tussen Pauls innovatiebureau en u is het Nederlands recht van toepassing.